Váš svět strojů...
Přihlášení
Košík
0
Cena bez DPH
0 Kč
Celkem k úhradě s DPH
0 Kč

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bow.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.Kontaktní údaje  

Název e-shopu: www.bow.cz  
 
Provozovatel: První hanácká BOW, spol. s r.o.   
Sídlo: K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc                  
 
IČ: 47670631
DIČ: CZ47670631                  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5169.                  

Telefon: +420 585 378 012  
Email: bow@bow.cz  
 
Kontaktní adresa: K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc                      
Seznam provozoven: K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc  
 
Provozní doba: PO - PÁ: 7:00 - 15:30 hod.Informace
 
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  
 
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny ZDE. Prodávající nepožaduje žádné poplatky
v závislosti na způsobu platby.   
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin.  
 
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.   
 
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.   
 
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.Doručování zboží 
 
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží
odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se
doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.   
 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.   
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.  
 
Cena a způsob doručení ZDE.
 
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu
zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč.
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady
marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je
prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.   
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.  
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.  
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům
na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je
povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen
prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na
dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady
vrácení zboží nese kupující.  
 
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.  
 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke
splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží
upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé
zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z
hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových
programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u
smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu
nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.  
 
Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.
 
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně
schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem
a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.   
 
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné
pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o
zboží nebo ceně.Práva a povinnosti z vadného plnění   

Jakost při převzetí  
 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.   
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze
vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na
dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.  
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.   
 
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.   
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o
vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.  
 
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro
kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na
přiměřenou slevu.  
 
Zákonná práva z vad  
 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.   
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):  
 
•  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;  
•  bezplatné odstranění vady opravou;   
•  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo  
•  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.  
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.   
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou
slevu z kupní ceny. 
 
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující
uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.  
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k
použití.Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní
údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.      
         
Formulář ke stažení ZDE.
 
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.   
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném
porušení smlouvy.  
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo
do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při
přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.   
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.    
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy.  
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl
kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.   
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím
SMS.  
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 
 

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.  
 
Identifikační a kontaktní údaje správce  
 
Společnost: První hanácká BOW spol. s r.o.  
Sídlo: K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc  
IČ: 47670631  
DIČ: CZ47670631  
Telefon: 585378012  
E-mail: bow@bow.cz  
Kontaktní adresa: K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc  
 
Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování  
 
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování
objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění
(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje
v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.  
 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.  
 
Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů  
 
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím
zpracovatelům/správcům:  
 
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží,
přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
c) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné
výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu
oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.  
 
Doba uložení  
 
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky,
vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po
dobu poskytnuté záruky smluvní.  
 
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost
uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního
období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura
uchována do konce roku 2026). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a
poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž
vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku
2021, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2024). Faktura obsahuje
následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.  
 
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č.
235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být
faktura uchována do konce roku 2031). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno,
příjmení a adresu.  
 
Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům  
 
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:  
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje,
které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;  
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování
má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
dle článku 16 GDPR;  
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu
vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění
smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;  
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;  
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;  
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.  
 
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení žádosti.  
 
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
 
 

Řešení sporů    

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  
 
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  
 
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s.
přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.  
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).Ostatní   
 
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl
od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci
samostatného výkonu svého povolání.   
 
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.  
 
Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků  
 
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu,
baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré
elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na
provozovně prodávajícího.  
 
Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve
sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.  
 
Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti,
pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na
elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.  
 
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným
odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech
jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou
dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou
poškodit životní prostředí či lidské zdraví.  
 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.  
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.  
 
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.  
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 19. března 2021.
 
 
Povinné pole Špatný formát