Váš svět strojů...
Přihlášení
Košík
0
Cena bez DPH
0 Kč
Celkem k úhradě s DPH
0 Kč

Reklamace

Tyto reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bow.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní
údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.      
         
Formulář ke stažení ZDE.
 
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.   
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném
porušení smlouvy.  
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo
do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při
přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.   
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.    
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy.  
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl
kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.   
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím
SMS.  
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Povinné pole Špatný formát